Tar du risker ibland?

En OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka.

Invaliditet

Vid invaliditet behöver de flesta planera om sin livssituation, vilket normalt är förknippat med kostnader. Majoriteten av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade genom arbetet men skyddet gäller endast till och från samt på arbetet.

På fritiden

Vill du också vara skyddad på fritiden kan du teckna en egen olycksfallsförsäkring som gäller heltid. Vår olycksfallsförsäkring via Euro Accident tecknas mot full arbetsförhet*, medan vår olycksfallsförsäkring via IF tecknas helt utan hälsoförklaring.

få pris och teckna direkt

*Är du fullt arbetsför?

Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas.

Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.

För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.